Szukasz tłumacza ekspresowego z angielskiego i niemieckiego w Szczecinie? Najlepsze tłumaczenia!

Podejście biskupów do malarstwa w Polsce okresu baroku

Właściciele rezydencji – w zależności od zasobów pieniężnych i wyrobienia estetycznego – wypełniali swe siedziby różnego rodzaju wytworami sztuki, wśród których, poza tkactwem dekoracyjnym (arrasy, gobeliny, kobierce wschodnie), największą chyba rolę odgrywało malarstwo. Nie darmo najmłodszy z cechów malarskich w Polsce, mianowicie lwowski, kładł taki nacisk na portret i tematykę historyczno-batalistycz- ną: ściany komnat w pałacach magnackich pokryją się obrazami o wątkach batalistyczno-historycznych, a snobizm stanowy każe dekorować sale reprezentacyjne galeriami przodków czy poprzedników właściciela. Tak np. wojewoda Jerzy Mniszech weźmie ze sobą do Moskwy malarza, by „na gorąco” malował sceny związane z koronacją córki, która została carową rosyjską. Radziwiłłowie w Nieświeżu, a Ossolińscy w Warszawie będą posiadali wielkie galerie portretów ich antenatów, podczas gdy np. hetman Stanisław Koniecpolski w pałacu w Pod- horcach poleci umieścić galerię portretów swych poprzedni- ków-hetmanów. W podobny sposób biskup krakowski Jakub Zadzik wielką salę pałacu biskupiego w Kielcach ozdobi ogromną galerią swych poprzedników na katedrze krakowskiej od chwili ustanowienia diecezji.

Analogicznie postępowali inni biskupi. Niektórzy nie tylko zamawiali obrazy dla podległych im kościołów, ale i dla swych rezydencji. Do pierwszej grupy należały, oczywiście, malowidła o tematyce sakralnej, o której była już mowa – tu tylko dla przykładu wspomnimy, że kolegiata łowicka posiada trzy interesujące obrazy (Narodziny Marii, Ofiarowanie Marii w świątyni, Nawiedzenie św. Elżbiety) z fundacji prymasa Henryka Firleja. Drugą grupę reprezentuje cykl obrazów historycznych z pałacu biskupiego w Kielcach, które ok. 1640 r. zamówił w pracowni Dolabelli wzmiankowany już biskup krakowski Jakub Zadzik. Są to malowidła plafonowe, przedstawiające różne momenty historyczne związane z osobą Zadzika jako kanclerza i biskupa (m. in. Sąd nad arianami, Przyjęcie posłów cudzoziemskich przez Władysława IV, sceny pertraktacji pokojowych z Rosjanami i Szwedami itp.).

Podobne Artykuły

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.